برودكاست دقات, برودكاست دقات في الصميم, برودكاست دقات مقصوده, برودكاست دقات من قلب

برودكاساست دقات, برودكاست دقات في الصميم, برودكاست دقات مقصوده, برودكاست دقات من قلب

برودكاساست دقات, برودكاست دقات في الصميم, برودكاست دقات مقصوده, برودكاست دقات من قلب

.
┆̸̸̸̨̨̨͡
‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​•✗
‏​‏​‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏ ​‏​‏ ​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​​‏​‏​‏​‏​‏ ​‏​‏​ ‏​‏​‏​‏​ﻓي ?ﺂ̲ﻟ̲زﻣ̉ن . . 
لٱ ﺻ̲ﺻ̲رت ﻓ̲ﺂ̲هم ' ۆﭠ̯ﺑﻏ̨ى ﭠ̯ﻋ̲ﯾش
لٱﺑډ ﭠ̯ﻋ̲ﻃي - گل ﻣ̉ﺧ̲ﻟ̲وق

ﻋ̲ﻟ̲ى ﻗ̮د  [ ﻋ̲ﻗ̮ﻟ̲?ٌ :| ] (y)ﻣ̉ﻗ̮ﺻ̲ـۆد?.@./
ۈ.@.:>
ﭑف?م.ٻآ.ف?ٻم.@.3-|